I. Jak widzimy wszystkie translacje dość zgodnie przekazują treść oryginału. Jedynie przekład :

 1. Pierwszą frazę:
 2. ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσινże ojczyzny poszukują,

  przkazuje:
  iż pilnie szukają swojego miejsca

  czyli grecki leksem: πατρίς, ἡojczyzna przetłumaczono na: swoje miejsce,

  oraz:

 3. Drugą frazę:
 4. νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίουteraz zaś lepszej pragną, to jest niebieskiej.

  oddaje:

  teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem

  Tutaj z kolei grecki przymiotnik ἐπουράνιοςniebiański przełożono na: mający związek z niebem, a zatem inaczej niż pozostałe translacje.

II. Przypatrzmy się dodatkowo, jakie znaczenia dla rozważanych leksemów rejestrują słowniki grecko-polskie:

πατρίς, ἡ
Węclewski (pisownia oryginalna) ojczysty, ojczysta ziemia, ojczyzna, rodzinne pole, rodzina;
Abramowiczówna ojczyzna;
Jurewicz ojczyzna;
Bosak ojczyzna, ojczyste miasto, ojczysty kraj, rodzinne strony, rodzinne miasto;
Popowski ojczyzna; ojczyste miasto, ojczysty kraj, rodzinne strony;

oraz:
ἐπουράνιος
Węclewski (pisownia oryginalna) na niebie, w niebie; niebieski, niebiański;
Abramowiczówna niebieski, niebiański;;
Jurewicz niebieski, niebiański;;
Bosak niebieski (w przeciwieństwie do ziemskiego), niebiański;
Popowski a. niebieski w odniesieniu do nieba, jako miejsca nadprzyrodzonego bytowania;
b. niebieski w odniesieniu do nieba w sensie astronomicznym;

Widzimy zatem, że badany fragment w większości przypadków przetłumaczony został tradycyjnie, wykorzystując powszechnie przyjęte znaczenia greckich wyrażeń.

III. Według krytyków doktryny świadków Jehowy, Towarzystwu "Strażnica" zależało na tym, aby zniwelować naukę o pośmiertnej, niebiańskiej nagrodzie i zasugerować, że Abraham jak i inni bohaterowie wiary ST z listu do Hebrajczyków, będą żyli na ziemi, a nie w niebie.

Dodatkowe zarzuty, jakie stawiają przekładowi , to brak konsekwencji w tłumaczeniu rzeczownika πατρίς, ἡ, ponieważ z reguły Towarzystwo Strażnica oddaje np. w Mt 13:57, J 4:44 itp. jako: rodzinne strony, kraj rodzinny oraz przymiotnika ἐπουράνιος, gdzie w innym miejscu np. Mt 18:35 czytamy:

„Podobnie mój Ojciec niebiański obejdzie się też z wami, jeśli z serc waszych nie przebaczycie każdy swemu bratu.”

οἱpronomen/articulo nominativus masculinum pluralis – zaimek/rodzajnik męski: ci;

γὰρconiunctio – spójnik: bo, że bowiem, gdyż, ponieważ, ale, albowiem; jako gdyż, jako że, przecie, przecież; jako to, cóż to; bo rzeczywiście; mianowicie, więc;

τοιαῦταpronomen, accusativus neutrum pluralis – zaimek od: τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον: taki; taki jak; taki jaki; (jako przydawka) taki, tak wielki;

λέγοντεςverbum, participium praesentis activi nominativus masculinum pluralis – imiesłów od czasownika: λέγω mówić, powiedzieć, rzec (komuś coś zrobić), pytać (się), prosić; rozkazywać, zabraniać, zakazywać, zapewniać, oświadczać; opowiadać;

ἐμφανίζουσινverbum, indicativus praesentis activi 3 persona plularis – czasownik od: ἐμφανίζωobjawiać, pokazywać, wykazywać, okazywać, ukazywać; czynić widocznym, czynić jawnym; objaśniać, wykładać, donosić;

ὅτιconiunctio – spójnik: że, ponieważ; dlatego, że; jako, że;

πατρίδαsubstantivum, accusativus femininum singularis – rzeczownik od: πατρίς, ἡojczyzna; ojczyste miasto, ojczysty kraj, rodzinne strony, rodzinne miasto;

ἐπιζητοῦσινverbum, indicativus praesentis activi 3 persona plularis – czasownik od: ἐπιζητέωodczuwać brak, pragnąć, szukać, poszukiwać, żądać, życzyć sobie (kogoś, czegoś); zabiegać, ubiegać się;

καὶconiunctio – spójnik: i; a;

εἰconiunctio – spójnik: jeśli, jeżeli, o ile; gdyby, jeśliby; skoro, oby; ilekroć, ilekroć by;

μὲνparticula – partykuła: zaiste, oto, doprawdy, tak więc;

ἐκείνηςpronomen, genetivus femininum singularis – zaimek od ἐκεῖνος, -η, -ο: ów, tamten; (o którym była mowa poprzednio)

ἐμνημόνευονverbum, indicativus imperfecti activi 3 persona pluralis – czasownik od: μνημονεύωpamiętać (że), przypomnieć sobie; wspominać; pamiętać; pass. być zapamiętanym;

ἀφ'praepositio (+ gen.) – przyimek od: ἀπόo miejscu: od, z, z dala od, dla; ze strony; przyczynowo: za coś, od czegoś, od kogoś; z powodu czegoś, dzięki czemuś, z pomocą, z siebie;

ἧςpronomen, genetivus femininum singularis – zaimek: ὅς, ἥ, ὅ ten, ta, to; który, która, które; on, ona, ono; jaki, jaka, jakie;

ἐξέβησανverbum, indicativus aoristi activi 3 persona pluralis – czasownik od: ἐκβαίνωwysiąść, wyjść, zejść;

εἶχονverbum, indicativus imperfecti activi 3 persona pluralis – czasownik od: ἔχω trans.: mieć, mieć na sobie, posiadać, dzierżyć, trzymać (w ręku), strzec, nosić pilnować; móc, być w stanie, mieć możliwość, musieć (coś zrobić); intr.: być, znajdować się, trzymać się, trwać; mieć się (jakoś); med.: trzymać się mocno, uczepić się, trzymać się blisko (czegoś); pass.: być w posiadaniu, być opanowanym (przez coś, z dat.);

ἂνparticula – partykuła czasownikowa nadająca sens ograniczający lub warunkowy (pomyślany, ewentualny, możliwy w przyszłości);

καιρὸνsubstantivum, accusativus masculini singularis – rzeczownik od: καιρός, ὁczas, chwila, pora; odpowiednia pora, właściwy czas; właściwa chwila, stosowna pora; czas krytyczny;

ἀνακάμψαι·verbum, infinitivus aoristi activi – czasownik od: ἀνακάμπτωzgiąć, wygiąć; wracać, zawracać (z drogi); odwracać się;

νῦνadverbium – przysłówek: teraz; obecnie, dziś, właśnie, niebawem, zaraz, dopiero co;

δὲconiunctio – spójnik: zaś, a, i, ale; no i, więc; natomiast, mianowicie; raczej;

κρείττονοςadiectivum, genetivus masculinum singularis – przymiotnik od: κρείττων (κρείσσων) – silniejszy, znaczniejszy, wyższy, przewyższający, potężniejszy, mocniejszy, wyższy rangą, większy; bardziej użyteczny, lepszy, bardziej korzystny;

ὀρέγονταιverbum, indicativus praesentis meddii et passivi 3 persona pluralis – czasownik od: ὀρέγομαιact. wyciągać, podać, dać, wręczyć; med. i pass. wyciągać się (do czegoś); sięgać (po coś); met. dążyć (do czegoś), starać się (o coś), uganiać się (za czymś); pragnąć (czegoś, z gen.);

τοῦτ'pronomen – zaimek od: οὗτος, ταύτη, τούτο,ten (właśnie), ta (właśnie), to (właśnie); on, ona, ono;

ἔστινverbum, indicativus praesentis activi 3 persona singularis – czasownik od: εἰμίbyć, istnieć, zdarzać się, żyć, dziać się, następować, nastawać, przydarzać się; znaczyć, oznaczać; przebywać; być naprawdę, być obecnym, być dostępnym;

ἐπουρανίουadiectivum, genetivus femininum singularis – przymiotnik od: ἐπουράνιος, -ονniebieski (w przeciwieństwie do ziemskiego); niebiański;

διὸconiunctiototeż, przeto, dlatego, stąd;

οὐκadverbium – przysłówek od: οὐ; (przed samogłoską: οὐκ lub przed przydechem mocnym: οὐχ) – nie;

ἐπαισχύνεταιverbum, indicativus praesentis medii et passivi 3 persona singularis – czasownik od: ἐπαισχύνομαιzawstydzić się, wstydzić się (kogoś, czegoś);

αὐτοὺςpronomen, accusativus masculinum singularis – zaimek od: ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦsię, siebie, siebie samego; w złożeniach: przez się, samo z siebie, u siebie;

ὁ θεὸςsubstantivum, nominativus masculinum singularis – rzeczownik od: θεός, ὁ bóg, Bóg;

θεὸςsubstantivum, nominativus masculinum singularis – rzeczownik jak wyżej;

ἐπικαλεῖσθαιverbum, infinitivus praesentis medii et passivi – czasownik od: ἐπικαλέωact.: zapraszać; wzywać; przyzywać (kogoś, coś); med.: przyzywać, wzywać przed (kogoś); apelować, odwoływać się (do kogoś);

αὐτῶνpronomen, genetivus masculinum pluralis – zaimek od: αὐτός, –ή, –όjego, jej, jego;

ἡτοίμασενverum, indicativus aoristi activi 3 persona singularis – czasownik od: ἑτοιμάζωprzygotowywać (się), przysposabiać (coś komuś);

γὰρconiunctio – spójnik: bo, że, bowiem, gdyż, ponieważ;

αὐτοῖςpronomen, dativus masculinum pluralis – zaimek od: αὐτός, -ή, -όjego, jej, jego; tu: im;

πόλινsubstantivum, accusativus femininum singularis – rzeczownik od: πόλις, ἡmiasto, wieś (mieszkańcy); gmina, kraj, ojczyzna, miejsce urodzenia, społeczność, obywatele;

11:14-16 Tekst przekazany w większości rękopisów jednomyślnie, bez znaczących wariantów.

Przyglądając się obiektywnie wartościom słownikowym greckich leksemów występujących w tym fragmencie, trudno nie zgodzić się z opinią krytyków tłumaczenia śJ. Wydaje się, że tłumacze dostosowali brzmienie wersetów tak, aby pasowały do ich koncepcji doktrynalnych.