Czy Bóg objawił się w ciele? Tekst dawniej istotny dla chrześcijan, wyznających bóstwo Chrystusa.

GNT και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον ος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανελημφθη εν δοξη
NA καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.
EDW Bo bez wątpienia wielką tajemnicą pobożności jest ten, który zjawił się w ciele, usprawiedliwiony był w duchu, ukazał się aniołom, głoszony był poganom, znalazł wiarę w świecie i wniebowzięty był w chwale.
SK A tajemnica, która jest źródłem i celem wszelkiej pobożności, jest wielka i uznana przez wszystkich: W ciele się objawił, Duch o nim poświadczył, widziany przez aniołów, głoszony narodom; wiarą w świecie darzony, w chwale w niebo wstąpił.
EDG Bo bez wątpienia wielka to jest tajemnica pobożności: Ten, który zjawił się w ciele, usprawiedliwiony był w duchu, ukazał się aniołom, głoszony był poganom, znalazł wiarę na świecie, i wniebowzięty był w chwale.
KUL A bez wątpienia wielką jest tajemnica pobożności. [Chrystus], który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.
W I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
BTI-V A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.
BP Bo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch Go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale.
KR/BWP Nikt też nie może zaprzeczyć, że wielka jest tajemnica naszej wiary: Oto Ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek, został ukazany przez Ducha jako sprawiedliwy. Objawił się aniołom, opowiadano o Nim poganom. Świat weń uwierzył, a On został wzięty doa nieba.
BW Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w cieleb, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.
PW Wszyscy zgodnie wyznajemy najgłębszą treść naszej wiary: Dał się poznać w ludzkim ciele, odniósł tryumf w sferze Ducha, aniołowie go ujrzeli i narodom był głoszony. Uwierzono mu na świecie, w niebo wstąpił w blasku chwały.
1 Oczywiście prowadzenie pobożnego życia nie jest sprawa łatwą i staje się możliwe tylko dzięki Chrystusowi. Przyszedł On na ziemię jako człowiek, okazał się czysty i nienaganny w duchu, służyli Mu apostołowie, głoszono o Nim narodom, wszędzie ludzie w Niego uwierzyli i został zabrany do swej chwały w niebie.
2 Oczywiście, prowadzenie pobożnego życia nie jest sprawa łatwą i staje się możliwe tylko dzięki Chrystusowi. On bowiem przyszedł na ziemię jako człowiek, okazał się czysty i nienaganny w duchu. Służyli Mu więc apostołowie i nauczano o Nim wielu ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Potem zaś został zabrany do swej chwały w niebie.
3 Bo bez wątpienia wielka jest tajemnica naszej wiary: Chrystus objawił się w fizycznym ciele, okazał się sprawiedliwy dzięki Duchowi. Ukazał się aniołom i głoszono Go wśród pogan. Zaufali Mu ludzie na świecie, a potem został zabrany do swej chwały w niebie.
Tak, niewątpliwie wielka jest święta tajemnica tego zbożnego oddania: 'On ujawniony został w ciele, uznany za prawego w duchu, ukazał się aniołom, głoszono o nim między narodami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w chwale'.
rew Nie ulega wątpliwości, że święta tajemnica oddania dla Boga jest wielka: „Ujawniony w ciele, w duchu uznany za prawego, ukazał się aniołom, głoszono o nim wśród narodów, uwierzono w niego na świecie, zabrany został w chwale”.
PI I zgodnie przyznając wielką jest [ta] nabożności tajemnica: Ten dał się uczynić widocznym w ciele, dał się uznać za sprawiedliwego w Duchu, dał się zobaczyć zwiastunom, dał się ogłosić wśród pogan, dał uwierzyć w siebie na świecie, dał się wziąć do góry w chwale.
PJ A niewątpliwie wielka jest ta oto tajemnica naszej wiary: On objawił się w ciele, dzięki Duchowi stał się Sprawiedliwym, pokazał się aniołom, ogłoszony został wśród pogan, znalazł wiarę w świecie, został uniesiony w chwale.
PE A bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszono Go wśród pogan, uwierzono Mu w świecie, został wyniesiony do chwały.
PD A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który został objawiony w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę w świecie, został wzięty do chwały.
Wielka ponad wszelką wątpliwość jest zakryta do niedawna prawda, stanowiąca podstawę naszej wiary: Fizycznie się objawił, duchowo sprawiedliwy się okazał, był widziany przez aniołów i głoszony między narodami, zaufano Mu na świecie i w chwale wyniesiony został do nieba.
BL A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, uwierzono weń na świecie, wzięty został w chwale.
EP Z całą mocą wyznajemy, że wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu. On ukazał się aniołom, został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, został wywyższony w chwale.
NBG Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał ludziom na świecie uwierzyć, został wzięty do góry w chwale.
PL A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały.
UNT A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany przez aniołów, zwiastowany poganom, uwierzono w Niego na świecie, wzięty w górę do chwały.
NKB A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, został wzięty w chwale.
UBG A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
NPD Do grupy tej zaliczam jednak tylko tych, którzy bezspornie zgadzają się z przesłaniem owej wielkiej tajemnicy, iż to Najwyższy osobiście objawił się w skłonnej do grzechu ludzkiej naturze. A żyjąc i postępując według Ducha, ukazał swoją sprawiedliwość. On również – po objawieniu się żydowskim wysłannikom – polecił ogłosić także innym narodom Dobrą Wiadomość o ratunku, który przyniósł, dając w ten sposób światu szansę, by wszyscy mogli złożyć w Nim swoje zaufanie. W końcu w chwale wstąpił w Niebiosa.
EPP I zgodnie wyznawana jest wielka tajemnica pobożności: On został objawiony w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, ukazany aniołom, zwiastowany pośród narodów, przyjęty z wiarą w świecie, wyniesiony w chwale.
TNP A zgodnie wyznajemyc: Wielka jest tajemnica pobożności, Bóg został ukazany w ciele, uznany za sprawiedliwego w duchu, ukazany posłańcomd, zwiastowany wśród narodówe, zawierzonof Mu na świecie, został wziętyg w górę w chwale.
PO I bezspornie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który był ujawiony w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany przez aniołów, głoszony wśród narodów, przyjęty z wiarą w świecie, wzięty w górę w chwale.
BI A niewątpliwie wielka jest to tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, był głoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, w chwale został wzięty [do nieba].


  1. a) W I wydaniu BWP występuje błąd w druku. Jest "dodo" zamiast "do".
  2. b) W początkowych wydaniach do 1975 r. tekst brzmiał: Bóg objawił się w ciele.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: bez wątpienia, za zgodą wszystkich.
  4. d) Wg przypisu w TNP: aniołom.
  5. e) Wg przypisu w TNP: pogan.
  6. f) Wg przypisu w TNP: dano w Niego uwierzyć, dał uwierzyć w siebie.
  7. g) Wg przypisu w TNP: uniesiony.