Czy Piotr jest Skałą, na której Jezus miał zbudować kościół? Tekst istotny dla doktryny katolickiej o prymacie Piotra.

GNT καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης
NA κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδοµήσω µου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
EDW A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go.
SK Oto ja także powiadam ci: Tyś jest Piotrem–Opoką, a na tej opocezbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą.
EDG A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go.
KUL A ja ci mówię, że Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne nie przemogą go.
W A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
BTI Otóż i Ja powiadam ci: Ty jesteś Piotr, [czyli skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
BP A ja tobie mówię: Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go.
BTII-IV Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
KR/BWP A oto ja mówię ci: Ty jesteś Piotr [skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
BW A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościóła mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
PW Więcej ci powiem: Ty jesteś, Piotrze, jak skała, na tej skale zbuduję mój Kościół i nie zwycięży go nawet potęga śmierci.
Ty jesteś Piotr, co znaczy skałab; na tej skale zbuduję swój Kościół i nie zdołają go przezwyciężyć siły całego piekła.
3 Dlatego mówię ci: Ty jesteś Piotrskała – i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła go nie powstrzymają.
I ja tobie mówię: Tyś jest Piotr, a na tym masywie skalnym zbuduję mój zbór i bramy Hadesu go nie przemogą.
rew Ja też ci mówię: Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję swój zbór i śmierć nie odniesie nad nim zwycięstwa.
PI A ja zaś ci mówię, że ty jesteś Skała, i na tej skale zbuduję mą [społeczność] zwołanych, i bramy otchłani nie przemogą jej.
PJ I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą.
BTV Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka], i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
PE I Ja ci mówię: Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Mój Kościół, a potęga śmierci go nie zwycięży.
PD A ja ci mówię: ty jesteś Kamieniem, a na tej opoce zbuduję mój Kościół i bramy hadesu nie przemogą go.
I powiadam ci też: ty jesteś Kefa [co znaczy "Skała"], i na tej skale zbuduję moją Wspólnotę, a bramy Sz'olu nie przemogą jej.
BL A ja ci mówię, że ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję Mój Kościół i bramy piekielne nie przemogą go.
EP Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży.
NBG A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.
PL Oświadczam ci, tyc jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać.
UNT A Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr; a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą;
NKB Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
UBG Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.
NPD Piotrze, na fundamencie twojego wyznania – niczym na niewzruszonej opoce – zbuduję nową społeczność Bożego Ludu, nad którą strażnicy bram Otchłani władzy mieć nie będą.
EPP I ja ci mówię, że ty jesteś Piotrem i na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy Hadesu nie przemogą go.
TNP A ja ci też mówię, że ty jesteś Piotrd; a na tej skalee zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesuf go nie przemogąg;
PO I Ja także ci mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą.
BI I Ja tobie mówię, że ty jesteś Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy otchłani go nie zwyciężą.


  1. a) Kościół małą literą w I wydaniu.
  2. b) W drugim wydaniu: "kamień".
  3. c) W pierwszym wydaniu inna interpunkcja: "Oświadczam ci: Ty jesteś kamieniem [...]".
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: petros – kamień;
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: petra – skała
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: określ. krainy umarłych – hebr.: Szeol – Dz 2,27 – Ps 16,10.
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: katischyo – przemóc, być silnym na czyjąś zgubę, pokonać