GNT υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλα εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου ει δε χριστος εν υμιν το μεν σωμα νεκρον δια αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια δικαιοσυνην
NA Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.
EDW Wy jednak nie w ciele jesteście, ale w duchu, jeśli tylko duch Boży przebywa w was. A jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten do niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was przebywa, ciało wprawdzie martwe jest wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek usprawiedliwienia.
SK Wy zaś nie żyjecie dla ciała, ale dla ducha – o ile Duch Boży rzeczywiście w was mieszka. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie należy do niego. Jeżeli bowiem Chrystus jest w was, ciało wprawdzie podlega śmierci z powodu grzechu, lecz duch żyje przez usprawiedliwienie.
EDG Wy jednak nie w ciele jesteście, ale w duchu, jeśli tylko duch Boży przebywa w was. A jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten do niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was przebywa, ciało wprawdzie martwe jest wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek usprawiedliwienia.
KUL/ KR/BWP Lecz wy już nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży mieszka w was. Jeżeli zaś ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, to nie należy do Niego. Lecz jeśli przebywa w was Chrystus, to ciało wprawdzie jest umarłe z powodu grzechu, ale Ducha żyje dzięki usprawiedliwieniu.
W Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu; jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego. Lecz jeśli Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żyje dla usprawiedliwienia.
BTI Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.
BP Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego własnością. Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało umarło z powodu grzechu, duch jednak jest pełen życia dzięki usprawiedliwieniu.
BTII-IV Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.
BW Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchub, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowegoc, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
PW Wy jednak nie poddajecie się cielesnej naturze, lecz Duchowi; jeśli tylko Duch Boży przebywa w was. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Chrystusa nie należy. Jeśli jednak jest w was Chrystus, to ciało wprawdzie zmierza do śmierci z powodu grzechu, ale duch żyje dzięki usprawiedliwieniu.
Ale wy jesteście inni. Rządzi wami bowiem nowa natura, o ile mieszka w was Duch Boży. I pamiętajcie, że jeśli w kimś nie ma Ducha Chrystusowego, w ogóle nie jest on chrześcijaninem. Lecz gdy Chrystus w was mieszka, mimo że ciało umrze z powodu grzechu, wasz duch pozostanie żywy dzięki Jego przebaczeniu.
3 Ale wy nie jesteście „tylko ludźmi”, bo mieszka w was Duch Boży. Jeżeli zaś w kimś nie ma Ducha Chrystusowego, ten w ogóle do Chrystusa nie należy. Jeśli Chrystus w was mieszka, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, ale wasz duch jest żywy dzięki Jego usprawiedliwieniu.
Jednakże wy nie jesteście w zgodzie z ciałem, lecz z duchem, jeśli duch Boży istotnie w was mieszka. Ale jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to do niego nie należy. Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami, to ciało wprawdzie jest martwe ze względu na grzech, lecz duch jest życiem ze względu na prawość.
rew Wy jednak – jeśli duch Boży naprawdę w was mieszka – nie żyjecie w zgodzie z ciałem, ale w zgodzie z duchem. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. A jeżeli Chrystus jest w jedności z wami, to chociaż wasze ciało z powodu grzechu umiera, duch ze względu na waszą prawość daje wam życie.
PI Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro Duch Boga mieszka w was. Jeśli zaś ktoś Ducha Pomazańca nie ma, ten nie jest Jego. Jeśli zaś Pomazaniec w was, ciało martwe z powodu grzechu, zaś duch życiem z powodu usprawiedliwienia.
PJ Wy nie trzymacie się ciała, lecz Ducha, jeśli oczywiście Duch Boży w was mieszka. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeśli w was [jest] Chrystus, ciało [wasze] – martwe z powodu grzechu, duch natomiast – życiem z racji sprawiedliwości.
BTV Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia.
PE Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega śmierci z powodu grzechu, to jednak Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu.
PD Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki usprawiedliwieniu.
Wy jednak nie utożsamiacie się ze swą starą naturą, ale z Duchem – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Bo kto nie ma Ducha Mesjasza, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Mesjasz jest w was, to z jednej strony ciało jest martwe z powodu grzechu, z drugiej jednak Duch daje życie, bo Bóg uznaje was za sprawiedliwych.
BL Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, gdyż Duch Boży w was mieszka. Jeżeli znów ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten też niech nie należy do Niego. Jeśli zaś Chrystus jest w was, ciało wprawdzie jest martwe z powodu grzechu, ale duch jest żywy na skutek usprawiedliwienia.
EP Wy jednak nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, to nie należy do Niego. Lecz jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest śmiertelne z powodu grzechu, Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu.
NBG Ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym - ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. Zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale Duch to życie z powodu sprawiedliwości.
PL Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości.
UNT Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was; a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. Jeśli natomiast Chrystus jest w was, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, ale duch jest życiem dla sprawiedliwości.
UBG Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
NPD Ale wy, jak przypuszczam, już nie staracie się żyć według takich wzorców, lecz postępujecie według wskazań Ducha, o ile oczywiście Duch Boży w was mieszka. Kto bowiem nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy!. Lecz jeśli Chrystus – przezd swego Ducha – jest w was, to chociaż wasze obecne ciała podlegają śmierci z powodu dziedzictwa grzechu, to jednak wasz duch ma przystęp do odwiecznego Życia dzięki sprawiedliwości Chrystusa.
EPP Wy jednak nie jesteście w [grzesznym] ciele, ale w duchu, o ile Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktośe Ducha Chrystusa nie ma, ten nie należy do Niego. A jeśli Chrystus w was, to wprawdzie ciało martwe przez grzech, ale duch [pełnią]f życia przez sprawiedliwość.
TNP Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, skoro Duch Boży mieszka w was; a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. A jeśli Chrystus jest w was, wtedy ciało istotnie jest martwe z powodu grzechu, ale duch jest życiem z powodu sprawiedliwości.
PO Lecz wy nie jesteście w upadłym ciele, ale w duchu, jeśli istotnie Duch Boży mieszka w was. Jeśli jednak ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego. Lecz jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest życiem z powodu sprawiedliwości.


  1. a) W KR i BWP małą literą.
  2. b) W I wydaniu małą literą: duchu.
  3. c) W I wydaniu trochę inaczej: ktoś Ducha Chrystusowego nie ma.
  4. d) W wydaniu z 2016 (broszurowym): poprzez
  5. e) W I wydaniu trochę inaczej: Jeśli zaś ktoś...
  6. f) W I wydaniu bez nawiasów.